MİSYON:


           Başkanlığımızın yapacağı görevler 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36. maddesinde belirtilmiştir.

               Destek hizmetleri birimi olarak Başkanlığımız aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmektedir. 

1)          Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı satınalma ve ihale süreçlerine ilişkin işlemleri takip ve koordine etmek, serbest ödenekler nispetinde satınalma işlerini yürütmek,

2)          Rektörlük ve bağlı birimlerindeki akademik ve idari personelin tüm cari giderlerinin (yolluk, hizmet alımları, haberleşme ve ulaşım, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları v.b.) tahakkuk işlemlerini yapmak,

3)            Lojman tahsis, takip v.b. işlemlerini yürütmek,

4)            Üniversitemizin temizlik, güvenlik, ulaşım, ve tören hizmetlerini yürütmek,

5)            Üniversiteye ait taşınmaz malların kiralama işlerini yürütmek,

6)            Üniversitemiz personel servis hizmetinin, mevzuata uygun biçimde yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,

7)            Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan taşıtların ve şoförlerin sevk ve idare iş ve işlemlerini yürütmek,

8)            Hizmet alımı yoluyla kullanılan taşıtlar hariç olmak üzere, Üniversitemiz mülkiyetindeki tüm araçların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

9)            Üniversitemizde görev yapan personelin yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları işlemlerini yürütmek,

10)          Edinimi yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ncü maddesine göre hazırlanan Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak,

11)          Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

VİZYON:

          Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, kurumu adına ifa ettiği görevleri yapmanın mutluluğu ve huzuru içinde dinamik, yaratıcı, kendini sürekli yenileyen uzman kadrosuyla, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde her zaman kanunun ve kurumun menfaatini gözeterek gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği, katılımcı ve ilkeli olma felsefesiyle üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Etiket: Misyon ve Vizyon